Suomen Canastaliitto - Finlands Canastaförbund ry
   Etusivu            Liiton säännötSuomen Canastaliitto - Finlands Canastaförbund ry.

 

SÄÄNNÖT

 

 

                                                                            1 §

Suomen Canastaliitto - Finlands Canastaförbund ry. muodostaa canastakerhojen, canastaseurojen sekä canastapelaajien yhtymän Suomessa.

 

                                                                            2 §

Liiton koti- ja kokoontumispaikka on Helsingin kaupunki. Liiton viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakielenä kuitenkin suomi.

 

                                                                            3 §

Liiton tarkoituksena on toimia canastapelin taidon levittämiseksi ja sen jatkuvan kehityksen edistämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

1. vahvistaa peli- ja kilpailusäännöt sekä valvoo niiden noudattamista, kuin myös ratkaisee sääntöjen soveltamista koskevat erimielisyydet

2. avustaa jäseniä neuvoin ja ohjauksin kaikissa canastapeliä koskevissa kysymyksissä

3. on yhteistoiminnassa vastaavien ulkomaisten järjestöjen kanssa

4. edustaa maatamme kansainvälisissä canastakilpailuissa ja canastakongresseissa tai päättää tämän kaltaisesta edustuksesta

5. järjestää Suomen Canastamestaruuskilpailut sekä muita kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja tai luovuttaa niiden järjestämisen jollekin liittoon kuuluvalle kerholle tai seuralle; sekä

6. hyväksyy maan canastaopettajat

 

                                                                            4 §

Liiton hallintoa hoitaa perustavan kokouksen ja sitten vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta, johon kuuluu

                                           puheenjohtaja
                                           ja kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen (3) johtokunnan jäsenen ollessa saapuvilla. Kutsu johtokunnan kokoukseen on lähetettävä, mikäli mahdollista, vähintään viikkoa ennen kokouspäivää.

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai hänen ollessa estettynä varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun toisen johtokunnan jäsenen kanssa. Raha-asioissa on kuitenkin toinen nimi oltava rahastonhoitajan.

Johtokunta päättää kaikista liittoa koskevista asioista, mikäli niiden ratkaisu ei kuulu tai ole pidätetty liittokokoukselle. Ratkaisut tapahtuvat yksinkertaisella äänten  enemmistöllä. Jos ainoastaan neljä (4) johtokunnan jäsentä on kokouksessa läsnä, tulee päätöksen olla yksimielinen.

Edellä esitetyn lisäksi johtokunta toimeenpanee liittokokouksen päätökset, laatii ja esittää vuosikokoukselle liiton toimintaa koskevan vuosikertomuksen kuin myös tilinpäätöksen, laatii tulo- ja menoarvioehdotuksen sekä käsittelee ja ratkaisee liiton jäseneksi pääsyä koskevat hakemukset ja ryhtyy niihin muihinkin toimenpiteisiin, jotka ovat liiton tarkoitusperien mukaisia.

 

                                                                            5 §

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös sekä liiton kokousten ja johtokunnan pöytäkirjat on tarkastusta varten ennen tilivuotta seuraavan tammikuun 20 päivää esitettävä tilintarkastajille, joiden tulee ennen seuraavan helmikuun 1 päivää antaa kirjallinen kertomus toimittamastaan tilintarkastuksesta.

 

                                                                            6 §

Liiton jäseneksi voidaan kirjallisesti tehdyn hakemuksen perusteella hyväksyä jokainen maassa toimiva canastapeliin kiinnostunut kerho, seura ja yksityinen hyvämaineinen henkilö. Jäseneksi hyväksyttysuorittaa kirjaamismaksun, jonka suuruuden vuosikokous vuosittain vahvistaa. Liiton jäseneksi pyrkivän kerhon tai seuran tulee liittää liittymishakemukseensa luettelo jäsenistään vahvistettuna puheenjohtajan ja rahastonhoitajan nimikirjoituksella, sekä tiedot johtokuntansa kokoonpanosta ja sen sihteerin osoitteesta. Niinikään on lähetettävä jäljennös säännöistä liitolle. Muutokset sääntöihin on viipymättä ilmoitettava liitolle hyväksyttäväksi ennen kuin ne ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.

Vuosikokouksessa lasketaan kerhojen ja seurojen äänimäärät niiden liitolle lähettämän jäsenluettelon ja kerhoille suoritettujen jäsenmaksujen perusteella.

 

                                                                            7 §

Viimeistään maaliskuun kuluessa on vuosimaksu lähetettävä liiton rahastonhoitajalle. Tämän laiminlyöminen voi aiheuttaa liitosta erottamisen.

 

                                                                            8 §

Eroa koskevat ilmoitukset, jotka on tehtävä lainmukaisesti tullakseen voimaan määrätyn kalenterivuoden alusta, tulee tehdä ennen edellisen kalenterivuoden loppua.

Johtokunta voi, milloin pätevää syytä siihen on, pitemmäksi tai lyhyemmäksi ajaksi, korkeintaan kuitenkin yhdeksi (1) vuodeksi kieltää; kerholta, seuralta tai niihin kuuluvalta yksityiseltä canastapelaajalta kuin myöskin liiton yksityiseltä jäseneltä oikeuden osallistua liiton järjestämiin tai liiton hyväksymiin kilpailuihin ja otteluihin. Jos johtokunta katsoo, että tällainen erottaminen, joka on johtunut tai voinut johtua säädetyn maksun laiminlyömisestä, rikkomuksesta liiton sääntöjä tai muusta törkeästä hairahduksesta, on ulotettava kestämään vuotta pidemmän ajan tai ainiaaksi, on päätös tästä tehtävä vuosikokouksessa. Kerhon tai seuran jäsenen ainiaaksi erottamiseen sisältyy liiton jäsenyyden menettäminen.

 

 

                                                                            9 §

Avointen kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen sekä kansainvälisen kerho-ottelujen järjestämiseen tarvitsevat liittoon kuuluvat kerhot ja seurat liiton johtokunnan luvan.

Kerhojen ja seurojen järjestämistä avoimista kilpailuista tai kansainvälisistä kilpailuista kantaa liitto maksun, joka on suhteellinen kilpailijoitten lukumäärään ja kilpailumaksun suuruuteen. Maksu on lähetettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa kilpailujen päättymisestä, ja on maksun ohella lähetettävä myöskin pöytäkirja kilpailuista sekä selvitys kannetuista kilpailumaksuista.

 

                                                                            10 §

Liiton vuosikokous pidetään helmikuussa, kutsu siihen lähetetään kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen kokoontumispäivää. Kerhoa tai seuraa saa edustaa yksi (1) siihen valtuutettu henkilö yhdellä (1) äänellä jokaista alkavaa kymmentä lukua jäseniä kohden aina 50 jäsenlukuun asti, ja sen ylittävältä osalta yksi (1) henkilö jokaiselta täydeltä kaksikymmentäluvulta jäseniä. Sama henkilö saa valtakirjalla edustaa useampia saman kerhon ääniä. Yksityisellä jäsenellä ja jäsenellä, jonka kohdalta ei liitolle ole suoritettu vuosimaksua, ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi jäljempänä 12 ja 13 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten jakaantuessa tasan, on puheenjohtajan ääni ratkaiseva, ei kuitenkaan vaaleissa; ratkaisun tapahtuessa kahden tai useamman henkilön kesken, jotka ovat saaneet saman äänimäärän, toimitetaan uusi vaali; jos äänet jälleen lankeavat tasan, ratkaisee arpa.

Seuraavat asiat käsitellään alla mainitussa järjestyksessä:

1.     päätetään kokouksen laillisuudesta

2.     valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

3.     tarkistetaan edustajien valtakirjat

4. esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai niistä toimenpiteitä, jotka päinvastaisessa tapauksessa katsotaan tarpeelliseksi

6. valitaan liitolle puheenjohtaja sekä 10 varsinaista jäsentä. Edellä mainitut johtokunnan jäsenet tulee valita niin, että jokaisesta kerhosta valitaan mikäli mahdollista yksi (1) jäsen johtokuntaan

7. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

8. määrätään vuosimaksun suuruus toimintavuodelle

9. määrätään kilpailuista liitolle tulevan kilpailumaksun suuruus

10. käsitellään muita mahdollisesti esiin tulevia asioita

Kuitenkin, jotta jokin asia, jota johtokunta ei ole jättänyt vuosikokouksen käsiteltäväksi, otettaisiin siellä esille, on sen esille ottamista pyydettävä kirjallisesti johtokunnalta viimeistään tammikuun 15 päivänä.

  

                                                                            11 §

Jos liiton johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kolme (3) liittoon kuuluvaa kerhoa tai seuraa sitä johtokunnalta perustellussa kirjelmässä pyytää, pidetään liiton ylimääräinen kokous. Se kutsutaan koolle kuten vuosikokous.

 

                                                                            12 §

Muutoksia liiton sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa, ja päätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa edustetusta äänten määrästä.

 

                                                                            13 §

Liiton lopettamiseen vaaditaan kolme neljäsosaa käsittävä äänten enemmistö kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joista ensimmäisen tulee olla vuosikokous ja toisen tulee seurata aikaisintaan kuukauden kuluttua edellisen jälkeen. Liiton purkautuessa jaetaan sen jäljelle jääneet varat liittoon kuuluvien kerhojen ja seurojen kesken niiden jäsenluvun perusteella.

 

                                                                            14 §

Kukaan ei saa käyttää liittoa henkilökohtaiseksi taloudelliseksi hyödykseen. Liiton omaankaan työskentelyyn ei sisälly mitään taloudellisen voiton saavuttamistarkoitusta.

 

                                                                            15 §

Liiton virkailijat eivät saa mitään korvausta toimistaan. Poikkeuksen tekevät johtokunnan tai vuosikokouksen päättämät korvaukset annetuista erikoistehtävistä.

 

 

Lisäys: Johtokunnan päätöksellä 24.02.2013 kohtaa 10§ kerhojen äänimäärästä tulkitaan niin että kerhon jäsenmäärän ollessa 0-9 on kerholla yksi ääni, jäsenmäärän ollessa 10-19 kerholla on kaksi ääntä, ja niin edelleen.